چرا باید به عناصر توجه کنیم؟

۱۳۹۷-۱۲-۱۲
چه عناصری داستان و یا رمان

چه عناصری داستان و یا رمان را تهدید میکنند ؟

[…]