شعرهای زیبا با مفهوم زیباتر

۱۳۹۷-۱۰-۱۳
هنرمند عزیز استاد

عشقنامه های هنرمند عزیز استاد ناصر پور هاشمی

[…]