گلچینی از اشعار هنرمند عزیز کشورمان استاد ناصر پورهاشمی