اشعار زیبای هنرمند عزیز کشورمان استاد ناصر پورهاشمی