آثاری زیبا از نویسنده عزیز کشورمان استاد ناصر پورهاشمی