متن هایی از جنس عشق و احساس نوشته ی استاد ناصر پورهاشمی