پدید آورد ضد قهرمان در رمان به نوعی که مخاطب او را بپذیرد؟