استفاده از سبک رمان هایی که مطالعه کرده ایم برای نوشتن رمان خودمان!!!