زیباترین و عاشقانه ترین دلنوشته ها از استاد ناصر پورهاشمی