Home / نویسنده / بهار عباس زاده / رمان ملکه پارت ۱۱ نویسنده بهار عباس زاده

رمان ملکه پارت ۱۱ نویسنده بهار عباس زاده

رمان ملکه پارت ۱۱ نویسنده بهار عباس زاده

رمان ملکه پارت ۱۱

تیارا کنار دروشکه ایستاده بود ، سربازی که همراهمان می امد برگشت، دیگو بود!
لبخندی روی لبهایم نشست، شرارت از سر و رویش میبارید و معلوم بود به شدت زرنگ هست.
تیارا سوار شد ، نگاهی به دیگو انداختم و سوار شدم.
تیارا به ریتا نگاهی انداخت و تند نگاهش را دزدید.
خندیدم ، تمام سعی اش را میکرد که نترسد ولی باز هم اعتمادی به یک مار نداشت…

دروشکه ایستاد ، دیگو دستم را گرفت و کمک کرد که پایین بیایم.
به دروشکه ای که در نزدیکی بود نگاه کردم ، درشکه سلطنتی بود.
تیارا شنلش را جلو تر کشید و گفت:
_اینجا چیکار داره؟

دیگو در سکوت نگاهم می کرد ، به طرف درشکه اریکا رفتم.
سربازی که انجا بود با دیدن تند تعظیم کرد.
_خواهرم کجاست؟

سرش را بلند کرد و همانطور خیره نگاهم کرد.
تیارا جلو رفت و تکرار کرد:
_گفت خواهرمون کجاست؟

مرد سری تکان داد و گفت:
_دستور دادن حرفی نزنم!

فریاد

فریاد کشیدم:
_منم دستور میدم همه چی و بگی.

دیگو شمشیرش را به طرف مرد گرفت.
با ترس نگاهم کرد و گفت:
_بعد تونل ، پشت ساختمان…من واقعا نمیدانم شاید هم نباشد…

سری تکان دادم و همراه تیارا و دیگو از تونل گذشتیم ، ساختمان دوطبقه ای آنجا بود.
تیارا زمزمه کرد:
_منظورش این بود؟

از راهی که بود به پشت ساختمانی رفتیم.
اریکا و پسری ایستاده بودند.
_اریکا…

برگشت و وحشت زده نگاهمان کرد.
به سر و وعض پسر نگاه کردم ، خاکی با لباس های داغون ، حتی نمیشد یکی از خدمتگزاران باشد!
_این کیه اریکا؟

تیارا با خشم گفت:
_هر روز به اینجا می آمدی؟ پیش این پسر ؟

پسر خشکش زده بود و وحشت زده نگاهمان می کرد.
اریکا هُل شده بود و نمی توانست حرفی بزند.
مِن مِن کنان رو به تیارا گفت:
_من…من خرید داشتم…این پسر هم قراره خرید هایم را بیارد.

پوزخندی زدم و گفتم:
_باشه ، برمیگردیم خونه…

اخمی کردم و به هردوشون نگاه کردم و گفتم:
_اما قانع نشدم.

با تیارا حرکت کردیم ، اریکا تند پشت سرمان امد ، از تونل گذشتیم .
اریکا در حالی که به سمت دروشکه اش میرفت غرولند کرد:
_مثل اینکه من خواهر بزرگم.

با اعصبانیت برگشتم و گفتم:
_چه خواهر بزرگی که با ابروی ما بازی میکنه؟

دیگو در دروشکه را باز کرد ، بهم کمک کرد تا سوار شم ، تیارا هم سوار شد.

برای دیدن همه ی پارت های این رمان کلیک کنید.

لطفا به رمان ملکه پارت ۱۱ امتیاز بدهید.

نظر سنجی کیفیت رمان ملکه پارت 11

About omid

Check Also

زیبا ترین اشعار

زیبا ترین اشعار عاشقانه استاد ناصر پورهاشمی

زیبا ترین اشعار عاشقانه استاد ناصر پورهاشمی زیبا ترین اشعار   ابریشمی ست موی تو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *