دلنوشته هایی از هنرمند عزیز کشورمان استاد ناصر پورهاشمی