1
12

مدیریت مدرسه

دانش آموزان

قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان
قسمت دوم از قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان که بی وفایی
, , , ,
یک روز انتظار
یک روز انتظار اثر زیبای ارنست همینگوی ترجمه خانوم زهرا تدیّن یک روز انتظار هنوز از تخت بیرون نیامده بودیم
, , , , , , ,
شخصیت سازی در رمان
شخصیت سازی در رمان را به راحتی فرا بگیرید شخصیت سازی در رمان خوب می خوام ببینم شخصیت کیه و
, , , ,