دلنوشته هایی جذاب از هنرمند عزیز کشورمان استاد ناصر پورهاشمی