میزانی که برای توصیف در رمان باید بکار برد چقدر است؟