آیا میتوان با تقلید کردن از رمان ها یک رمان تازه نوشت؟