اشعاری زیبا ، خواندنی و عاشقانه از استاد ناصر پورهاشمی