آثاری سرشار از احساس و مفهوم از استاد ناصر پورهاشمی